Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

 

 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (e-sklep) aeroMind.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu jest: aeroMind sp. z o.o. sp.k., ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań, REGON 368269850, NIP 7822741074, kontakt@aeromind.pl, tel. 0048602372806
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
 6. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu,
 4. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.aeromind.pl
 5. Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
 6. Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Bezzałogowy statek powietrzny (ang. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – aparat z napędem i bez załogi na pokładzie, który do utrzymywania się w powietrzu może wykorzystywać siłę nośną wytwarzaną wskutek działania praw aerodynamiki, na stałych (skrzydła) lub ruchomych powierzchniach nośnych (wirnik) albo siłę wyporu aerostatycznego (aerostat), sterowany za po mocą systemów autonomicznych lub zdalnie przez operatora (z ziemi, powietrza lub okrętu).
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Gwarancja – dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, na podstawie którego wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
 12. Karta Bezpieczeństwa – dokument zawierający Warunki Bezpiecznego Użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego. Karta Bezpieczeństwa stanowi Załącznik numer 5 do niniejszego Regulaminu.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 14. Koszty dostawy – koszty wydania, w szczególności koszty opakowania oraz ubezpieczenia Produktu, a także koszty jego przesłania oraz odebrania.
 15. Osoba niebędąca konsumentem –osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dla której zawarcie Umowy sprzedaży jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za osobę niebędącą konsumentem rozumienie się również Kupującego oznaczonego w niniejszej Umowie jako osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 16. Produkt – dostępna w ofercie Sprzedającego rzecz ruchoma będąca przedmiotem niniejszej Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 17. Producent – przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie.
 18. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UTF-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4

Ceny i oferty promocyjne

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

 

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. e-mailem poprzez akceptację oferty przesłanej przez Sprzedawcę na żądanie Klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, zawierającymi:
 8. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
 9. łączną cena brutto,
 10. koszt dostawy,
 11. sposób i termin zapłaty,
 12. sposób i termin realizacji zamówienia,
 13. prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 14. informację konsumencką.
 15. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 16. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 17. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 18. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
 19. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz po za jej granicami.
 20. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem bądź stwierdzenia stałej niedostępności Produktu, o którym niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 2
Sposób płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a). przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayU, b). zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,, d). za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż, przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,
 2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
 2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia złożonego przez Klienta nie powinien przekroczyć 30 dni. W sytuacji stwierdzenia przez Sprzedającego stałej niedostępności Produktu, Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć inny Produkt o tych samych właściwościach, przeznaczeniu oraz cenie bądź od Umowy odstąpić. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o stwierdzeniu stałej niedostępności Produktu.
 4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest rachunek.
 6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.
 7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenie realizacji zamówienia.
 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres kontakt@aeromind.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 61 307 10 30 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
  2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszty dostawy są zależne od właściwości Produktu i zostaną podane Klientowi oddzielnie.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. Klient, który nie będący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie.

 

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Gwarancja przy sprzedaży

 1. Klient może reklamować Produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Producenta Gwarancji w przypadku jeżeli jest udzielana Gwarancja.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawień, o których mowa w ustępie 1 Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację Producentowi jako wystawcy gwarancji.
 3. W tym wypadku Klienta obowiązują zasady postępowania wskazane w Dokumencie Gwarancji, który zostanie wręczony Klientowi wraz z Produktem. Klienta niebędącego Konsumentem obowiązują także zasady postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji jakości zamieszczone na stronie internetowej Producenta.
 4. Klient odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego w ramach wykonania uprawnień wynikających z Gwarancji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, numer Dokumentu Gwarancji. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 307 10 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).
 6. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w Rozdziale III § 2.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego w związku z realizacją umowy.
 8. Klient/Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, w przypadku zdjęcia plomby zabezpieczającej Produkt
 9. Gwarantem dronów Yuneec jest przedsiębiorstwo Yuneec Europe Gmbh, Nikolaus-Otto-Straße 4, 24568 Kaltenkirchen, NIEMCY. Czas trwania gwarancji 12 miesięcy na obszarze Europy (szczegóły). Yuneec Europe Gmbh gwarantuje usunięcie wad fabrycznych urządzeń. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (dotyczy konsumentów).

§ 2
Odpowiedzialność za wady rzeczy

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. żądać obniżenia ceny,
  4. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
 8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 307 10 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 3
Wyłączenie odpowiedzialności za wady rzeczy

 1. W stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, wyłącza się stosowanie art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów § 2 Rozdziału III niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na odległość dla Klientów będących konsumentami do wartości 10 000 zł brutto.
 3. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru[1].
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
 6. listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
 7. w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię rachunku lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
 12. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 13. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
 14. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 15. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
 16. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
 17. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 5
Odpowiedzialność

 1. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, iż jest świadom, tego że:
 • będący przedmiotem niniejszej umowy Bezzałogowy Statek Powietrzny jest produktem niebezpiecznym.
 • operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca wystarczające umiejętności oraz wiedzę z zakresu pilotażu modeli zdalnie sterowanych.
 • odpowiedzialność prawna, finansowa lub karna za wyrządzone przez Bezzałogowy Statek Powietrzny szkody w mieniu lub zdrowiu oraz za następstwa związane z naruszeniem przepisów dotyczących zasad wykonywania lotów modelami powietrznymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi zawsze spoczywa na operatorze (lub jego opiekunach prawnych) bezzałogowego statku powietrznego, a Sprzedawca jest w tym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności zwolniony,
 • loty Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS),
 • istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych cięższych niż 25 kg
 • operator statku powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze. Naruszenie tego wymogu stanowi czyn zabroniony, którego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art., 211 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo lotnicze,
 • nieprzestrzeganie przepisów ruchu lotniczego, w szczególności wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku (FPV) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (A,B,C,D,E,F w tym w rejonach TMA i CTR lotnisk kontrolowanych) poza wyznaczonymi do tego celu strefami (art. 126 ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze) , może spowodować podjęcie kroków prawnych zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego.

 

 1. Kupujący oświadcza nadto, że został poinstruowany o zasadach bezpiecznej obsługi, obowiązujących przepisach oraz jest świadom obowiązków oraz odpowiedzialności spoczywających na operatorze Bezzałogowego Statku Powietrznego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt bądź wyrządzone w Produkcie wynikających z użytkowania Produktu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi, Kartą Bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami prawa bądź zasadami bezpieczeństwa w ruchu, a także wynikające z winy lub niedbalstwa operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego.
 3. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego Produktu przed jego uruchomieniem, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź nieprawidłowości w funkcjonowaniu niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
  6. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.
 4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
  4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przebiega zgodnie z Polityką prywatności zawartą w załączniku nr 6 do regulaminu. 

§ 7
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 8
Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
 4. na temat sesji,
 5. ostatnio oglądane produkty.
 6. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 9
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

§ 10
Udostępnienie Bezzałogowych Statków Powietrznych

 1. Oferta Sprzedawcy obejmuje również nieodpłatne / odpłatne udostępnianie Bezzałogowych Statków Powietrznych w celach pokazowych lub na czas testów.
 2. Szczegółowe warunki opisanej w ustępie 1 usługi zależne są od indywidualnych potrzeb Klienta oraz zostaną udostępnione na wyraźne życzenie Zainteresowanego.
 3. Osoba, której w trybie niniejszego paragrafu udostępniono Produkt ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z tym udostępnieniem za wyjątkiem tych spowodowanych tkwiącymi w Produkcie wadami.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Językiem właściwym do relacji Sklepu z Klientem będącym Konsumentem jest język polski.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego, Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku

 

 

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.
 2. Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładce „Promocje” oraz „Produkt dnia”.
 3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.aeromind.pl
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

II. Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.
III. Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

IV. Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:
 2. a) zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,
 3. b) w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.

V. Opis oferty promocyjnej

Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w regulaminie zakupów Sprzedawcy i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje” oraz „Produkt dnia”.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Załącznik nr 2

Formularz reklamacyjny-> POBIERZ

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 2. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 3. b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 4. c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 5. d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 7. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
 9. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).
 11. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 307 10 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 

Załącznik nr 3

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy-> POBIERZ

 

Załącznik nr 4

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległości mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotu.

 

 

Załącznik nr 5

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

Warunki bezpiecznego użytkowania Bezzałogowego Statku Powietrznego:

 1. Zakazane oraz szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie lotów:
 2. Wykonywanie lotów możliwe jest wyłącznie w dobrych warunkach pogodowych.
 3. Użytkowanie Bezzałogowego Statku Powietrznego możliwe jest wyłącznie po sprawdzeniu tanu technicznego urządzenia oraz dokonaniu kontroli jego podłączenia do odpowiedniej liczby satelit.
 4. Nie można użytkować Bezzałogowego Statku Powietrznego w stanie po spożyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości, a także pod wpływem środków odurzających lub środków o działaniu podobnym.
 5. Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego używanego w celach komercyjnych, innych niż rekreacyjne lub sportowe zobowiązany jest do posiadania świadectwa kwalifikacji, zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze.
 6. Istnieje konieczność uzyskania zgody na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych cięższych niż 25 kg.
 7. Loty Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rekreacyjne lub sportowe można wykonywać jedynie w zasięgu wzroku (VLOS).
 8. Wykonywanie lotów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych strefach przestrzeni powietrznej.
 9. Operatorem Bezzałogowego Statku Powietrznego może być wyłącznie osoba która ukończyła 14 rok życia.
 10. Zakazane oraz szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie lotów: bezpośrednio nad zasobami ludzkimi, w pobliżu dróg, skrzyżowań, węzłów komunikacyjnych oraz w pobliżu urządzeń zakłócających fale radiowe linii wysokiego napięcia i innych instalacji napowietrznych.
 11. Użytkowanie Bezzałogowego Statku Powietrznego jest możliwe wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu miejsca lądowania oraz miejsca sterowania pilota.
 12. Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w konstrukcje Bezzałogowego Statku Powietrznego bądź jego elementów.
 13. Elementy Bezzałogowego Statku Powietrznego, które uległy uszkodzeniu lub zniekształceniu powinny być przed następnym uruchomieniem wymienione na nowe przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikację.
 14. Użytkowanie Bezzałogowego Statku Powietrznego możliwe jest wyłącznie z naładowanymi bateriami modelu i aparatury. Zabrania się wykonywania lotów ze znajdującymi się w złym stanie technicznym bateriami modelu lub aparatury.
 15. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikłe z niezachowania ww. zasad spoczywa na operatorze lub użytkowaniu Bezzałogowego Statku Powietrznego.

 

Załącznik nr 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest aeroMind sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Pozaniu, ul. Kórnicak 30 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000695125, dla której akta rejestrowe prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy, VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu, NIP: 782-274-10-74, REGON: 368269850. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestrowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby oraz Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 3. Prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej jest marketing bezpośredni
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa i zobowiązanych umową do przetwarzania danych osobowych
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ​
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej
 7. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@aeromind.pl.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1.  Witryna www.aeromind.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy aeroMind sp. z o.o., sp.k. w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

pixel